اپلیکیشینی در آمریکا طراحی شده که تمایل افراد برای استفاده از مواد مخدر را تشخیص می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از نشریه تکنولوژی ریویو، این اپلیکیشن جدید توسط استارتاپی واقع در شیکاگو ارایه شده و در تشخیص تمایل فرد به استفاده از مواد مخدر از سطح پیشرفته ای از هوش مصنوعی بهره می برد.

این اپلیکیشن تلفن همراه Triggr Health نام دارد و نحوه عملکرد آن با فناوریهای دیگر تفاوت دارد.

این اپلیکیشن درحالی که تعداد روزهای فاصله گرفتن فرد از مواد مخدر در دوران ترک را زیر نظر قرار می دهد، به عنوان پل ارتباطی کاربر با تیمی از کارشناسان بهداشتی عمل می کند.

در واقع این افراد در طول روز با فرد مورد نظر اقدام به رد و بدل کردن پیام می کند و جالب اینکه اگر فرد در طول روز به سراغ این اپلیکیشن نرود، تیم مورد نظر با وی تماس می گیرند.

اینکه این اپلیکیشن چگونه اطلاعات مختلف را جمع آوری می کند در نوع خود جالب توجه است. این اپلیکیشن سرنخهای مورد نظر را راههایی نظیر الگوی پیام نویسی، تاریخچه تماسهای گرفته شده، خواب کاربر و مکانی که در آن قرار دارد را به دست می آورد.


منبع: خبرگزاری مهر