دانلود با لینک مستقیم

بیست و شش قسمت کامل                                :: دانلود قسمت اول
                                    حجم: 270 مگابایت

                                :: دانلود قسمت دوم
                                    حجم: 240 مگابایت

                                :: دانلود قسمت سوم
                                    حجم: 220 مگابایت

                                :: دانلود قسمت چهارم
                                    حجم: 220 مگابایت

                                :: دانلود قسمت پنـجـم
                                    حجم: 260 مگابایت

                                :: دانلود قسمت ششم
                                    حجم: 260 مگابایت

                                :: دانلود قسمت هفتــم
                                    حجم: 216 مگابایت

                                :: دانلود قسمت هشتم / لینک دوم
                                    حجم: 180 مگابایت

                                :: دانلود قسمت نـهـــــم / لینک دوم
                                    حجم: 223 مگابایت

                                :: دانلود قسمت دهـــــم
                                    حجم: 134 مگابایت

                                :: دانلود قسمت یازدهــم
                                    حجم: 192 مگابایت

                                :: دانلود قسمت دوازدهم
                                    حجم: 260 مگابایت

                                :: دانلود قسمت سیزدهم
                                    حجم: 213 مگابایت

                                :: دانلود قسمت چهاردهم
                                    حجم: 225 مگابایت

                               :: دانلود قسمت پــانــزدهم
                                    حجم: 186 مگابایت

                               :: دانلود قسمت شانــزدهم
                                    حجم: 201 مگابایت

                               :: دانلود قسمت هفــدهـــم
                                    حجم: 199 مگابایت

                               :: دانلود قسمت هجـدهـــم
                                    حجم: 186 مگابایت

                               :: دانلود قسمت نـــوزدهـــم
                                    حجم: 209 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیــسـتـــم
                                    حجم: 209 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیــسـت و یکم
                                    حجم: 152 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیــسـت و دوم
                                    حجم: 184 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیـست و سوم
                                    حجم: 178 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیـست و چهارم
                                    حجم: 192 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیـست و پنجم
                                    حجم: 248 مگابایت

                               :: دانلود قسمت بـیـست و ششم (قسمت آخر)
                                    حجم: 288 مگابایت


منابع:
dlrooz.ir
iranfilm.tv