آنوفل-pn

      پلاسمودیوم نوعی تک سلّولی جانور مانند است که در انسان عامل بیماری مالاریا است. ناقل این بیماری پشه ی آنوفل است که با نیش زدن فرد سالم این انگل را به او انتقال می‌دهد.

      پلاسمودیوم در درون بدن این فرد ( در کبد ) چندین بار تولید مثل کرده و سپس وارد خون و گلبـول های قرمـز خونی می شود ؛ غشـاء گلبـول قرمز را پـاره کرده و فرد را دچـار بیمـاری خونی می کند.


زیست شناسی علم زندگی / نشر سمپاد / صفحه ی 55